Privacy verklaring

Dit privacy statement ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens via de website https://schotpoortlogistics.eu/ en de sub domeinen van deze website.
Schotpoort Logistics Eerbeek B.V. ingeschreven onder KvK nummer 08031780 (hierna te noemen: “Schotpoort Logistics”)  “ is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:
Schotpoort Logistics
Kollergang 6
6961 LZ Eerbeek
Tel: +31(0)313 673 900
Mail: info@schotpoortlogistics.eu

Algemeen

Schotpoort Logistics gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Cookies

Om bezoek aan onze website aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Schotpoort Logistics plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet – zoals bijvoorbeeld Google Analytics –  zijn zeer belangrijk, middels de anonieme input van onze bezoekers verkrijgen wij via Google Analytics een beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

Tevens maken wij gebruik van zogeheten ‘tracking cookies’. Dit zijn cookies die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties. Dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Indien je niet wil dat er cookies worden geplaatst, dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser.

Overzicht van gebruikte cookies

Google analytics
Via Google Analytics verzamelen wij geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze informatie om onze website optimaal in te richten. Google slaat de verkregen informatie op op Servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden informatie namens Google verwerken.
Voor meer informatie willen wij u wijzen op het privacy beleid van Google.

Functionele cookies

Schotpoort Logistics maakt gebruik van cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast maken wij gebruik van functionele cookies om:

1) Sociale knoppen te faciliteren: op onze website zijn  knoppen opgenomen om blogs, vacatures en artikelen te kunnen promoten of delen op Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen die we hiervoor gebruiken bestaan uit stukjes code van de Sociale Media websites zelf en maken gebruik van een cookie die onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer hoeft in te loggen op desbetreffend social media platform zodra je iets wil delen.Om te kunnen zien wat deze social media platformen met persoonsgegevens doen wijzen wij u graag op de privacy verklaringen van desbetreffende social media platformen.
Privacy policy LinkedIn
Privacy policy Facebook
Privacy policy Twitter

2) Embedded content: Op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded content, denk hierbij aan youtube of vimeo videos, artikelen gepubliceerd op websites met transport nieuws. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze embedded content codes vaak gebruik van cookies. Wat desbetreffende partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Hierover heeft Schotpoort Logistics geen controle.

Advertising cookies

Om gericht advertenties te serveren maakt Schotpoort Logistics gebruikt van zogeheten tracking pixels van LinkedIn, Facebook en Twitter. Voor meer informatie over deze tracking pixels verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van desbetreffende social media platformen.
Privacy policy LinkedIn
Privacy policy Facebook
Privacy policy Twitter

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Onder meer vanaf het moment wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening (transport of warehousing)  of vanaf het moment dat u uw gegevens invult om te solliciteren, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het reageren op het contactformulier wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw BSN en een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst komt of wanneer u ons een opdracht verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen door middel van onze website enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder meer verzamelen wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

  • NAW gegevens
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring
  • Eventuele stagebeoordeling(en)
  • Cijferlijst(en)
  • Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Hoe lang bewaren wij de op onze website verzamelde persoonsgegevens?

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienstrelatie tussen u en Schotpoort Logistics bestaat.
Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Schotpoort Logistics, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Schotpoort Logistics toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@schotpoortlogistics.eu

Hoe worden de op onze website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Schotpoort Logistics heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Schotpoort Logistics ontvangt uw persoonsgegevens. Schotpoort Logistics zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Schotpoort Logistics uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Schotpoort Logistics verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Schotpoort Logistics via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@schotpoortlogistics.eu. Ter controle van uw identiteit vraagt Schotpoort Logistics een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Schotpoort Logistics zal binnen een maand reageren op het inzageverzoek.
U kunt bij Schotpoort Logistics verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Schotpoort Logistics

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schotpoort Logistics, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@schotpoortlogistics.eu.  Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Schotpoort Logistics heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@schotpoortlogistics.eu.
Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder bepaalde persoonsgegevens niet mogelijk is uw sollicitatie in behandeling te nemen of u onze nieuwsbrief toe te sturen.

Meldplicht datalekken

In het geval van een datalek zal Schotpoort Logistics u juist en tijdig informeren, op zijn laatst 48 uur na het bekend worden van het datalek bij Schotpoort Logistics. In geval van een ernstig datalek, zal de verwerkingsverantwoordelijke dit tevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het bepalen van een datalek gebruikt Schotpoort Logistics de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Afsluitende opmerking

Schotpoort Logistics behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Schotpoort Logistics adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in mei 2018.